2% dane

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

Obchodné meno: Dychová hudba ROVINA

Právna forma:      Občianské združenie
Sídlo:                     Kanižská 193, Veľké Kostoľany 92207
IČO:                       53015304

1. ZAMESTNANEC – postup na poukázanie 2% z dane

15. 2. 2024– do tohto termínu musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov – poskytuje zamestnávateľ) a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (väčšinou poskytuje zamestnávateľ, ale posielam aj v prílohe), podľa ktorého sa vyrátavajú 2% z dane (ktoré sa uvádzajú v tlačive Vyhlásenie). Následne je potrebné vyplniť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby" (posielame v prílohe aj s údajmi nadácie).

30. 4. 2024do tohto termínu je potrebné obe tlačivá – originály (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. 

Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

2. FYZICKÁ OSOBA (ktorá si daňové priznanie podáva sama) – postup na poukázanie 2% z dane

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane).

31. 3. 2024– posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

3. PRÁVNICKÁ OSOBA – postup na poukázanie 2% z dane

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (1% z dane, ak organizácia splní podmienku darovania 0,5 % sumy zo zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii najneskôr v lehote na podania daňového priznania, vtedy môže darovať 2%) priamo v daňovom priznaní.

31. 3. 2024– je posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak – odložené daňové priznanie 30.6.2024 alebo 30.9.2024)

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým môže darovať 2% (1%). Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.