Naša misia

     Poslaním občianskeho združenia Dychová hudba ROVINA je zachovať ľudové tradície v obci Veľké Kostoľany, hudbu a piesne z regiónu ako aj z ostatných regiónov Slovenska a Moravy a Čiech, s cieľom toto ľudové bohatstvo šíriť na akciách regionálneho, nadregionálneho, prípadne aj medzinárodného charakteru do sveta, aby bolo zachované aj pre ďalšie generácie tak, aby nikdy nezaniklo. 

Na plnenie tohto poslania získava, vyvíja, vykonáva a zabezpečuje najmä: 

a) kontakty s orgánmi a organizáciami s podobným cieľom v regióne, 

b) propagáciu svojej činnosti a reprezentáciu občianskeho združenia Dychová hudba ROVINA, 

c) vytváranie prostriedkov na zabezpečenie svojej činnosti najmä v ekonomickej, materiálnej, technickej i kádrovej oblasti v rozsahu riadneho fungovania občianskeho združenia Dychová hudba ROVINA, 

d) pri plnení svojich cieľov bude združenie realizovať projekty súvisiace s činnosťou a cieľmi združenia a spolupracovať so štátnymi inštitúciami, medzinárodnými organizáciami a osobami podobného zamerania.


Podporiť nás môžete darovaním 2% dane alebo poukázaním finančného daru na náš účet. Ďakujeme.